Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Castellar del Vallès

L’Ajuntament de Castellar del Vallès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està redactant el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). El Pla de Mobilitat és l’eina de treball per definir el model i les estratègies de mobilitat del municipi pels propers 6 anys, tot establint uns criteris de mobilitat compartits.
 
La voluntat és desenvolupar el projecte fomentant la implicació activa dels agents socials del municipi, que potenciï la reflexió entorn l’estat actual de la mobilitat al municipi i afavoreixi la generació de propostes per a la seva millora. L’elaboració del Pla de Mobilitat amb participació persegueix el debat d’arguments i l’assoliment d’un consens entre els agents implicats, amb l’acceptació d’uns principis i objectius comuns que, pretenen afavorir un correcte desenvolupament social i econòmic de la ciutat, millorant-ne la situació actual.
 
OBJECTIUS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ AL PMUS:
Els objectius del programa de participació són:
  • Fomentar i facilitar l’exercici dels drets d’informació, de participació i d’iniciativa dels ciutadans i ciutadanes.
  • Garantir la difusió i comprensió del procés d’elaboració del PMUS i del  seu contingut.
  • Recollir les aportacions i suggeriments de la ciutadania entorn la proposta de PMUS. 
COM S’ORGANITZA LA PARTICIPACIÓ AL PMUS:
La participació s’articula a través de la Taula de Mobilitat que és l’òrgan de participació i consulta ciutadana que té per finalitat assessorar a l'Ajuntament en el disseny de la seva política de mobilitat.
 
En el marc d’aquesta taula s’organitzaran sessions per contrastar i enriquir el diagnòstic tècnic, i, per elaborar propostes d’actuació.
 
La primera sessió de diagnòstic es va fer el 29 de novembre de 2023 i la sessió de debat de les propostes el 4 de juny de 2024.
 
FASES:
  • Fase 1 - Prediagnosi (25/07/2022 - 30/11/2022): En aquesta fase es realitzen els primers contactes amb el municipi, les reunions prèvies, la recollida d’informació i s’estableixen els objectius a assolir en el marc del PMUS. A Castellar es va realitzar una sessió amb la Taula de Mobilitat el 30/11/2022.
  • Fase 2 - Diagnosi (08/09/2023 - 29/11/2023): Es defineix i s’executa el treball de camp necessari per analitzar les diferents xarxes de transport (vianants, bicicletes, transport públic, transport privat, aparcament, distribució urbana de mercaderies...) des del punt de vista de l’oferta i de la demanda. També, s'analitzen els principals fluxos de mobilitat dels residents a partir d'una enquesta telefònica que es va dur a terme al novembre de 2022.
  • Fase 3 - Propostes (08/09/2023 - 30/04/2024): En base als resultats obtinguts a la fase de diagnosi i els objectius preestablerts a la fase de prediagnosi, es generen les propostes que millor s’adeqüin a la realitat del municipi, complint amb els requeriments de millora de qualitat de l’aire que es fixen des de les administracions competents en aquesta matèria.
  • Fase 4 - Aprovació (30/04/2024 - 31/12/2024): Un cop finalitzada la redacció del PMUS, l’ajuntament l’aprova inicialment, i el sotmet a informació pública. Resoltes les possibles al·legacions, i amb un informe positiu del Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, i, un informe de l’autoritat territorial de la mobilitat (ATM), es pot portar el PMUS a aprovació definitiva.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40