Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
Carregant
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de subvenció per entitats sense afany de lucre per l'any 2017

Àmbit | Participació

Tràmit pel qual qualsevol entitat sense afany de lucre, pot sol·licitar subvenció per la realització d'activitats o actuacions a Castellar del Vallès durant l'any en curs.

Qui ho pot sol·licitar | Les associacions, fundacions o grups de persones físiques que promoguin les activitats per a les quals es demana subvenció.
Quan es pot sol·licitar | Les nominals en qualsevol moment i les adreçades a entitats, des del dimecres dia 1 de març fins dilluns dia 3 d’abril, ambdós inclosos.
per Internet |

Les entitats, d'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a realacionar-se amb les administracions de forma electrònica. 

Així, per presentar aquesta sol·licitud, han de presentar electrònicament una instància genèrica adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació requerida.

Enllaç tràmit
Presencial |

Sols podran presentar la sol·licitud de forma presencial les persones físiques.

Les justificacions s'hauran de presentar de forma presencial, per la necessitat de tenir que presentar les factures compulsades.

Documentació |

La documentació a aportar és:

 • Instància de sol·licitud correctament omplerta (cal que les dades de la persona representant que constin en la sol·licitud, siguin les de la persona que signa la instància electrònica)
 • Fotocòpia del DNI de la persona que realitza la sol·licitud
 • Fotocòpia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF)
 • Full actualització al cens municipal d’entitats (obligatori per totes les entitats)
 • Full normalitzat de les dades bancàries on poder transferir l’import de la subvenció en el cas que hagin canviat o sigui la primera sol·licitud que es presenta
 • Annex per les entitats esportives
 • Annex per les entitats esportives escolars
 • Annex per entitats
 • Annex per grups estables
 • Documentació acreditativa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut d’estar al corrent de pagament
 • Documentació acreditativa d’assegurança d’accidents, en cas que l’activitat de l’entitat ho requereixi
 • En cas d’entitats esportives federades, el document acreditatiu de federat per la Federació corresponent

 

Període de resolució |

3 mesos

A tenir en compte |

La justificació de les despeses de les actuacions/activitats subvencionades, s'hauran de realitzar mitjançant la presentació dels formularis específics per persones físiques i per persones jurídiques per totes les associacions, fundacions o grups de persones beneficiàries d’una subvenció abans del dia 31 de gener de 2018. En el cas d’associacions o fundacions que ja s’han presentant en anteriors convocatòries de subvenció a l’Ajuntament de Castellar del Vallès, i aquests documents (NIF, Estatuts, dades bancàries) no s’hagin modificat, no caldrà que es tornin a presentar. Serà un requisit indispensable que l'entitat estigui inscrita al Registre d'entitats de Catalunya.

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40