Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge del Ple municipal ordinari del 30 de març de 2012
Imatge del Ple municipal ordinari del 30 de març de 2012

Acords del Ple municipal ordinari del 30 de març de 2012

Dilluns 2 d'abril de 2012

Ratificació del caràcter ordinari de la sessió del Ple

El Ple va dur a terme la votació per ratificar el caràcter ordinari de la sessió plenària del mes passat, que es va endarrerir respecte de les dates habituals amb motiu de l’elaboració d’un pla d’ajust que s’havia de presentar el dia 31 de març. Tots els regidors van votar a favor de la proposta.

Donar compte de la liquidació del pressupost 2011

L’equip de govern va donar compte al Ple de la liquidació de l’exercici del 2011, que es va tancar amb un resultat d’equilibri pressupostari. El romanent de tresoreria és de 13.495 euros, mentre que el resultat pressupostari de l’exercici és d’1.483.385 euros. El consistori tanca el pressupost en positiu (és a dir, amb un import en drets reconeguts -ingressos- lleugerament per sobre de l’import de les obligacions reconegudes –despeses-), frenant així la tendència dels tres darrers exercicis en què l’exercici s’havia liquidat amb dèficit.

En el mateix punt de l’ordre del dia, també es va donar compte de l’informe de la Intervenció municipal que dóna acompliment a la Llei 15/2010 de mesures contra la morositat amb les operacions comercials corresponents al quart trimestre del 2011.

Donar compte de la relació certificada d’obligacions pendents de pagament, RDL 4/2012

El Ple de l’Ajuntament es va donar per assabentat de la relació certificada de les obligacions pendents de pagament anteriors a l’1 de gener de 2012, i que ascendeix a un import total de 7.387.000 euros. Aquesta llista reuneix els requisits establerts al Reial Decret 4/2012 del Govern Central segons el qual es determina un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

Modificació pressupostària 1/2012

El Ple va aprovar inicialment la modificació 1/2012 del pressupost de l’Ajuntament. L’expedient incorpora, entre d’altres aspectes, l’aplicació del romanent de tresoreria afectat de 2011 per a despeses amb finançament afectat i la baixa de crèdit per inversions i suposa globalment una disminució del pressupost municipal de 278.965 euros.

L’acord es va aprovar amb els vots favorables dels 11 regidors del PSC (van excusar la seva assistència els regidors Joan Creus i Pepe González) i les 8 abstencions dels regidors de CiU, L’Altraveu i PP.

Aprovació del Pla d’ajust

El consistori va aprovar un Pla d’ajust econòmic per al període 2012-2022 regulat en el Reial Decret 4/2012 del Govern Central, que possibilitarà que l’Ajuntament es posi al corrent de pagament amb els seus proveïdors. El pla incorpora la concertació d’una operació de préstec a 10 anys vista amb dos anys de carència (en què només es paguen interessos) per valor de 7.387.000 euros. Aquest import correspon a les obligacions pendents de pagament anteriors a l’1 de gener de 2012.

El regidor de l’Àrea de Serveis Centrals, Òscar Lomas, va explicar que les mesures per poder concertar aquesta operació financera “no comportaran el tancament de cap servei ni l’acomiadament de treballadors de la plantilla municipal”. En aquest sentit, va detallar el paquet de mesures incloses en aquest pla i que inclou, pel que fa als ingressos, en línies generals, una evolució dels tributs municipals d’acord amb l’increment de l’Índex de Preus al Consum (IPC).

En relació amb les despeses, les actuacions marcades al Pla d’ajust inclouen la continuïtat de les mesures sobre el personal, com ara la no cobertura de les baixes (llevat de situacions excepcionals) o l’amortització de places en cas de jubilació. Així mateix, s’estableixen altres mesures com la negociació dels contractes de serveis amb imports més elevats, la licitació pública de contractes menors o la implantació d’un nou circuit d’aprovació de la despesa per tal d’incrementar-ne el control. Alhora, s’estableix que les noves inversions s’hauran de finançar fins a l’any 2015 amb estalvi corrent.

L’acord, que incloïa la tramitació d’aquest Pla d’ajust al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es va prendre amb 17 vots favorables dels grups municipals de PSC, CiU i PP i les 2 abstencions dels regidors de L’Altraveu.

Resolució d’al·legacions presentades a l’aprovació inicial de l’ordenança de zones blaves

També es va portar al Ple de març la resolució de les al·legacions presentades per Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles a la via pública, que van ser desestimades amb els 17 vots dels regidors del PSC, CiU i PP i les abstencions dels regidors de L’Altraveu.

Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica

El Ple celebrat divendres 30 de març va dur a terme també l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica. Aquesta nova ordenança té per objectius garantir un ús efectiu de les eines electròniques per millorar l’actuació administrativa de l’administració local i els serveis que té encomanats, i facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i altres administracions públiques i entitats.

L’aplicació d’aquesta ordenança, que es va aprovar per unanimitat, suposarà que el municipi sigui pioner en determinats aspectes com ara  la utilització de les notificacions electròniques com a únic de canal de comunicació en els procediments administratius o l’eliminació del tauler d’edictes físic, que es substituirà pel tauler d’edictes digital. El text també dóna entitat jurídica al catàleg de tràmits i procediments accessible des de la pàgina web municipal.

Adjudicació de la concessió d’un establiment comercial al Mercat

Un altre dels punts de l’ordre del dia del Ple va ser l’adjudicació definitiva de la concessió d’un espai destinat a establiment comercial al Mercat municipal. El nou establiment, que serà un quiosc, serà gestionat per Lídia Vidal, i oferirà premsa i similars, llaminadures i productes d’impuls. El termini de la concessió serà de 17 anys. Aquesta nova parada tindrà accés des de l’exterior, la qual cosa possibilitarà la seva obertura fora de l’horari del Mercat.

L’acord es va prendre per unanimitat.

Derogació de l’ordenança municipal reguladora de la llicència de primera ocupació dels edificis

D’altra banda, es va aprovar per unanimitat una proposta per a la derogació de l’ordenança municipal reguladora de la llicència de primera ocupació dels edificis, vigent des de l’abril de 2006.

La derogació d’aquesta ordenança obeeix al fet que la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost ha reduït les càrregues administratives en matèria d’intervenció de l’edificació substituint la llicència de primera ocupació per un règim de comunicació prèvia.

L’acord incloïa també la resolució de fer pública la derogació d’aquesta ordenança i d’adaptar els procediments administratius d’acord amb la nova regulació.

Delegació de representació a l’AMTU

El Ple també va votar per unanimitat a favor d’autoritzar a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) a actuar en representació de l’Ajuntament com a interlocutora davant la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Aquesta autorització forma part del conveni que l’AMTU, de la qual l’Ajuntament és membre associat, va formalitzar amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat (DPTOP) i l’ATM l’any 2010, i que serà vigent fins al 2014.

Aquest conveni té per objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, mitjançant l’increment dels ajuts que la Generalitat concedeix a aquests municipis per a la millora del transport urbà.

Autorització del traspàs de la concessió de les instal·lacions esportives del Racó

El Ple municipal va autoritzar la transmissió de la concessió de l’equipament municipal del Casino del Racó, en l’actualitat a mans de l’associació que du el mateix nom, a la societat mercantil El Racó de Castellar Esports SL.

Aquest traspàs té com a finalitat la dinamització i la restauració de les instal·lacions esportives. En aquest sentit, inclou el compromís del nou concessionari d’executar en els propers 18 mesos diversos treballs de millora, com ara: la rehabilitació de la pista poliesportiva per construir-hi dues pistes de pàdel; la reforma de l’edifici social, que mantindrà un espai per a l’associació del Casino del Racó; la instal·lació de gespa artificial al voltant de la piscina; o la col·locació de màquines de gimnàstica a la sala del primer pis.

L’acord es va prendre amb els 17 vots a favor dels regidors del PSC, CiU i el PP i les abstencions de L’Altraveu.

Atorgament de la Medalla de la Vila

L’Ajuntament va acordar per unanimitat atorgar la Medalla de la Vila a Ramon Casamada Faus (1923), en reconeixement a la seva llarga trajectòria de promoció dels valors de la natura i la pagesia. Així, es posa de relleu la seva tasca professional desenvolupada a la masia de Can Casamada, explotació agrària de llarga tradició històrica, així com la seva implicació desinteressada en diverses entitats de la vila.

En aquest sentit, Casamada va ser, conjuntament amb Pere Oller, impulsor de l’equip de prevenció i extinció d’incendis forestals, embrió de l’entitat Servei a la Natura (SERNA). També vas ser president i fundador de la federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès. També va ser membre fundador de les Colònies Parroquials de Castellar, va participar com a impulsor i col·laborador de la Mostra d’Oficis Artesans i va mantenir una estreta relació amb l’entitat sardanista ASAC.

A finals de 2003 va crear, juntament amb altres membres de la Cooperativa Agrària de Sabadell i Comarca, l’Agrupació de Productors del a Mongeta del Ganxet, entitat que va presidir. El novembre del 2009 va rebre el Premi d’Honor Joaquim M. De Castellarnau de prevenció d’incendis forestals. També ha rebut la Medalla President Macià de la Generalitat de Catalunya.

Desestimació de l’al·legació presentada a l’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de la taxa per a la celebració de matrimonis civils

El Ple també va resoldre desfavorablement l’al·legació presentada per Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) a l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança número A20, reguladora de la taxa per a la celebració de matrimonis civils. L’acord es va prendre amb els 17 vots dels regidors del PSC, CiU i PP i les abstencions dels regidors de L’Altraveu.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40