Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge del Ple municipal ordinari del 31 de gener de 2012
Imatge del Ple municipal ordinari del 31 de gener de 2012

Acords del Ple Ordinari del 31 de gener de 2012

Dimecres 1 de febrer de 2012

Aprovació del Pla de Serveis Socials

El consistori va aprovar per unanimitat el Pla de Serveis Socials 2011-2015, un document que explicita quina és la política social que durà a terme el municipi en els propers anys. El seu eix conductor és l’atenció de qualitat i l’orientació a les persones que es troben en situacions de dificultat en l’actual context socioeconòmic. El Pla, que ha comptat amb les aportacions de tècnics, professionals, ciutadania i usuaris, i que també es va presentar en el marc del Consell Sociosanitari, actualitza i detecta les necessitats socials de Castellar. Els objectius contemplen els diferents àmbits poblacionals: família i infància, adolescents i joves, gent gran, adults, igualtat de gènere, discapacitats, nouvinguts, malalts mentals i persones cuidadores.

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 2012

El Ple va aprovar provisionalment la modificació de quatre ordenances fiscals. Concretament, es van actualitzar les taxes del Mercat municipal, de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals, del servei de clavegueram i de celebració de matrimonis i cerimònies civils a l’Ajuntament.

En relació a la taxa de mercats, s’inclou una nova tarifa d’espais del Mercat Municipal per exercir l’activitat comercial de manera eventual i esporàdica. Pel que fa a la taxa de l’estacionament de vehicles, s’incorpora una tarifa mínima per a l’aparcament a la zona blava. Així mateix, s’ha modificat la tarifa de l’epígraf de la taxa pel servei de clavegueram pel que fa referència a la construcció de claveguerons. Finalment, la taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies civils inclou en la seva tarifa reduïda el cas de les parelles que tinguin almenys un dels seus membres empadronats a Castellar.

La proposta es va aprovar amb els vots favorables dels 19 regidors del PSC, CiU i el PP i les 2 abstencions dels regidors de L’Altraveu.

Convocatòria per a la concessió d’espai per establiment comercial al Mercat Municipal

Els 21 regidors del consistori castellarenc també van aprovar per unanimitat l’aprovació de la convocatòria de procediment obert per a la concessió d’un espai destinat a establiment comercial de petit format al nou Mercat Municipal.

El plec de clàusules administratives i tècniques que ha de regir aquesta contractació, també aprovat en el marc del mateix acord, preveu que aquesta nova parada sigui complementària amb la resta d’establiments del Mercat i, en conseqüència, no contempli l’alimentació com a activitat principal. Estarà situada al vestíbul del Mercat, entre la portada d’entrada i el nucli d’ascensors.  

El seu accés serà per l’exterior, la qual cosa possibilitarà la seva obertura fora de l’horari del Mercat. Aquesta nova parada tindrà una superfície de 10 metres quadrats, que passarà a ocupar una àrea de 14 metres quadrats quan estigui oberta i desplegada.

Delimitació de la Trama Urbana Consolidada de Castellar del Vallès (TUC)

El Ple també va aprovar definitivament una nova delimitació de la trama urbana consolidada (TUC), que afecta la possibilitat de desenvolupar l’activitat comercial del municipi. Les modificacions introduïdes han estat presentades per la Direcció General d’Ordenació de Territori i Urbanisme i afecten una part molt reduïda del traçat, concretament a les zones de darrere l’Institut Castellar, Can Barba i l’escola Bonavista.

L’acord es va prendre per unanimitat de tots els grups municipals.

Proposta de tarifes del servei d’autotaxi per a l’any 2012

El consistori també va informar favorablement de la proposta d’aprovació de tarifes del servei d’autotaxi del municipi, formulada per l’Associació Ràdio Taxi Castellar. Els nous imports, que seran presentats a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva autorització, suposen un increment mitjà del 3,4% respecte el darrer expedient de modificació de tarifes aprovat per l’Ajuntament i que data del març de 2009. L’acord es va prendre per unanimitat.

Moció pel compromís de l’administració local i autonòmica amb els centres educatius municipals

En l’apartat de mocions, el Ple va aprovar una moció presentada per l’equip de govern (PSC) per tal d’expressar el compromís de les administracions amb els centres educatius municipals, concretament amb les escoles bressol municipals i les escoles municipals de música.

En aquest sentit, l’acord reclama a la Generalitat que liquidi el deute amb els ajuntaments en concepte de pagament de les subvencions a escoles bressol municipals corresponents al curs 2010-2011. En el cas de Castellar, l’import pendent de pagament és de 209.600 euros pel que fa a les escoles bressol municipals i de 88.320 euros per l’Escola de Música Torre Balada. També es reclama a la Generalitat la convocatòria del procediment de concessió de beques de la Generalitat, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei.

En el marc del mateix acord, també es dóna suport a la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres educatius de titularitat municipal.

Alhora, l’Ajuntament expressa el compromís amb l’educació en el nivell de 0 a 3 anys, com a servei que, a banda de garantir la conciliació laboral i familiar, té un paper educatiu important en el desenvolupament de l’infant i en la contribució a la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, el text de la moció també aposta pel manteniment de l’actual xarxa pública d’escoles bressol finançada per les administracions públiques i les famílies. Així mateix, es posa de manifest que els serveis educatius municipals podran mantenir uns paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la col•laboració i la corresponsabilitat entre administracions públiques.

La moció es va acordar amb els 17 vots favorables dels regidors del PSC, L’Altraveu i PP i les 4 abstencions dels regidors de CiU.

Moció sobre la publicitat del deute de la Generalitat amb els ajuntaments

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una proposta de resolució en què es va fer públic el deute que la Generalitat de Catalunya té amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès. En el tancament de l’exercici pressupostari 2011, l’import per aquest concepte supera els 2,7 milions d’euros. Segons el mateix acord, l’Ajuntament instarà el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè liquidi aquesta xifra de forma urgent i prioritària.

Moció sobre les mesures imposades pel Reial Decret Llei 20/2011

El Ple va aprovar una altra moció presentada per l’equip de govern (PSC) que estava relacionada amb el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre. En aquest cas, es manifestava que l’increment temporal del tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles establert pel Govern Central atempta contra l’autonomia municipal recollida a la Constitució, no ha estat acordada amb el món municipalista i incrementa la pressió fiscal municipal sobre la ciutadania d’una forma no volguda pels ajuntaments.

En el text de la moció també es denunciava que el manteniment de les restriccions a l’endeutament dels municipis per finançar les seves inversions, sense atendre a criteris de planificació financera, posa en risc el manteniment de l’espai públic i els equipaments públics, a més de limitar la inversió pública local que hauria de ser un element generador de creixement econòmic. La proposta incloïa un tercer acord que proposava constatar el fet que es prenen mesures que no solucionen els problemes estructurals de finançament dels municipis, així com reclamar als governs de l’Estat i Catalunya l’establiment d’un model de finançament propi i definitiu per a les entitats locals que no estigui subjecte a mesures estructurals.

Finalment, la moció demanava instar el Govern de l’Estat a estendre als municipis els mecanismes que s’implementin per donar liquiditat a les comunitats autònomes, i traslladar l’acord del Ple als presidents del Govern, de la Generalitat, del Congrés dels Diputats, i del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

La moció es va aprovar amb 19 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU i L’Altraveu i 2 vots desfavorables del PP.

Moció sobre l’augment del tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)

El grup municipal de CiU va portar al Ple una moció que contemplava deixar sense efecte les aprovacions del 6% de l’IBI, tant provisional com definitiva, dels dies 8 de novembre i 22 de desembre de 2011.

L’acord es va desestimar, amb els vots en contra dels 13 regidors del PSC, les abstencions dels 2 regidors de L’Altraveu i els vots a favor dels 4 regidors de CiU i els 2 regidors del PP.

Moció sobre les mesures preses pel govern de l’Estat Espanyol per sortir de la situació de dèficit

El grup municipal del Partit Popular va portar a l’aprovació del Ple una moció que sol·licitava que el consistori faci difusió pública per donar suport al nou govern de l’Estat Espanyol i a les mesures que ha pres per sortir de la situació de dèficit. Aquesta proposta no va prosperar, ja que va comptar amb els vots en contra dels 13 regidors del PSC, els 4 regidors de CiU i els 2 regidors de L’Altraveu, i amb els vots a favor dels 2 regidors del PP.

Moció de suport al pacte fiscal

Convergència i Unió va presentar al Ple una altra moció que proposava donar suport a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal que suposi la cessió del 100% dels tributs a la Generalitat amb l’objectiu d’aconseguir una millor en el finançament de Catalunya, dels Ajuntaments i del món local en general.

La moció contemplava un segon acord per al seu enviament al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern Central.

L’aprovació de la proposta es va dur a terme amb els 4 vots a favor dels regidors de CiU, les abstencions dels 13 regidors del PSC i els 2 regidors de L’Altraveu i els vots en contra dels 2 regidors del PP.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40