Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Aleix Canalís, regidor d'Atenció a les Urbanitzacions, i Ignasi Giménez, alcalde de Castellar
Aleix Canalís, regidor d'Atenció a les Urbanitzacions, i Ignasi Giménez, alcalde de Castellar

La Regidoria d’Atenció a les Urbanitzacions fa el balanç de dos anys d’actuació

Dimecres 3 de juny de 2009

L’Ajuntament de Castellar ha destinat entre els anys 2007 i 2009 2,4 milions d’euros a la millora global del poble de Sant Feliu del Racó i de les vuit urbanitzacions del municipi (El Racó, els Aire-Sol A-B, C i D, El Balcó de Sant Llorenç, Les Arenes, Can Font i Ca n’Avellaneda). Així es desprèn del balanç presentat per la Regidoria d’Atenció a les Urbanitzacions, creada a l’inici d’aquest mandat amb l’objectiu de coordinar les actuacions que es fan, en aquests nuclis, en matèria de via pública, protecció civil, transport o suport a les entitats, entre d’altres àmbits.

Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions del municipi concentren un total de 3.500 habitants, el que suposa un 15% del total de la població de Castellar del Vallès. Aquest nuclis, exceptuant el poble de Sant Feliu i Les Arenes, es van formar majoritàriament entre els anys 60 i 70 com a llocs de segona residència sense comptar amb serveis bàsics. Amb el pas del temps s’han convertit en espais de primera residència, amb una xarxa de carrers que supera els 46,5 quilòmetres i que representa, per tant, el 40% dels 114 quilòmetres que tenen de longitud tots els carrers de Castellar. D’altra banda, mentre que el percentatge d’habitatges unifamiliars a les urbanitzacions del municipi és del 96,6%, al nucli urbà descendeix fins al 44,64%.

Prioritat: el manteniment de carrers

En matèria de via pública destaquen les obres de manteniment de carrers i places que s’han anat fent en els darrers anys. En el marc del Pla d’Obres de Millora Urbana, l’any 2008 es van destinar 422.000 euros a la millora de voreres i calçades a les urbanitzacions. Així, es van fer actuacions als carrers de Canaleta (El Racó), can Torrelles (Can Font), Santa Rosa (Airesol D) i carrer del Cim (El Balcó), Serra de Sant Feliu, Pinasses, Cingles, Sot del Guix i Licorella, Muronell (Sant Feliu del Racó), entre d’altres.

Altres actuacions destacades són les reformes de les places del Munt a El Racó i del Doctor Puig de Sant Feliu del Racó realitzades durant el 2007 i el 2008. Les obres en tots dos espais van permetre renovar paviments, mobiliari, enllumenat i arbrat, així com la instal·lació de contenidors soterrats. A la plaça del Munt es va ampliar la illeta central i es va crear una zona enjardinada i de jocs, mentre que a la plaça del Doctor Puig els treballs es van completar amb el soterrament de les línies telefòniques i elèctriques. La inversió en aquestes dues places va arribar als 566.000 euros.

Aquest 2009 també s’han realitzat les obres d’adequació de l’aparcament del Serrat, a Sant Feliu del Racó, amb una inversió total de 36.000 euros. Les feines van consistir en la col·locació d’un nou paviment ecològic, elaborat a partir d’asfalt reciclat, per tal d’evitar que es formin zones de fang els dies de pluja. A banda de la col·locació del paviment, l’actuació també va incloure la instal·lació de dues columnes de llum, l’habilitació d’un accés per a vianants al nucli urbà de Sant Feliu i l’arranjament de la cuneta i d’un talús amb vegetació.
A totes aquestes actuacions cal sumar-hi les intervencions que puntualment ha anat realitzant la Brigada d’Obres, pel que fa a la substitució de panots, reparació de clavegueres i manteniments diversos. En els darrers dos anys, els treballs fets a les urbanitzacions per aquest concepte han sumat un total de 136.200 euros. Per altra banda, la Regidoria de Via Pública també ha dut a terme el manteniment de zones verdes en les diverses urbanitzacions.

Campanya d’asfaltats i millora de l’enllumenat

L’Ajuntament està duent a terme aquest 2009 diverses actuacions d’asfaltat a les urbanitzacions del municipi per valor de 148.914,17 euros. Aquest import, finançat íntegrament pel Fons Estatal d’Inversió Local, ha permès realitzar treballs de pavimentació i reparació de rases als carrers del Sot de la Carda i Cova del Drac, situats al Racó, i als carrers de Coma Grossa i Jeies, del Balcó de Sant Llorenç. En aquesta darrera urbanització queden pendents els asfaltats en una corba pronunciada del carrer del Cim i la reparació de rases al carrer de l’Alzina. Tots els treballs van a càrrec d’Asfaltats Riba S.A. Aquesta empresa efectuarà, a més, en concepte de millores, diverses reparacions d’asfalt al carrer de la Farigola de l’Aire-Sol C i a Can Font, concretament als carrers dels Xiprers i Sabadell i a les avingudes de Can Font i Castellar, on és previst que s’instal·lin també passos elevats.

En matèria d’enllumenat, el nucli de Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions del municipi també estan sent objecte aquests mesos de diverses intervencions de millora per un import de 64.248 euros, amb càrrec també al Fons Estatal d’Inversió Local. Concretament, s’estan canviant algunes línies aèries, per tal d’oferir una millor estabilitat, s’estan renovant lluminàries i s’estan instal·lant reductors de flux per millorar la intensitat lumínica i estalviar energia.

Al llarg d’aquest 2009, també s’han executat altres obres com la reparació d’una canonada d’aigua potable a l’Aire-Sol D que es va malmetre a causa del temporal de vent del passat 24 de gener. Els treballs van tenir un cost de 12.600 euros. Així mateix, també es va reparar un col·lector de clavegueram avariat al Balcó de Sant Llorenç, fet que va suposar una despesa de 6.000 euros.

Treballs en matèria de prevenció d’incendis

Les tasques en matèria de prevenció d’incendis són una altra de les prioritats fixades per la Regidoria d’Atenció a les Urbanitzacions. Des de l’any 2007, totes les urbanitzacions de Castellar del Vallès disposen d’un pla bàsic d’evacuació dissenyat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona per aquelles urbanitzacions situades en terrenys forestals. Així, a Les Arenes i El Balcó de Sant Llorenç, que tenen plans d’evacuació  des del 2005, es sumen Sant Feliu del Racó, Can Font, Ca n’Avellaneda, El Racó i els tres sectors de l’Aire-Sol (A-B, C i D).

L'objectiu dels plans d’evacuació de les urbanitzacions és el de recomanar mesures d'actuació als veïns: les precaucions bàsiques que s’han de tenir per evitar l’inici d’incendis; preparar l’habitatge i la parcel·la per reduir el risc i els efectes d’un incendi; i com actuar en cas d'incendi, les actituds a seguir, el confinament, o bé, garantir l'organització i la seguretat de les evacuacions.

D’altra banda, amb l’objectiu de reduir la densitat d’arbres i minimitzar el risc d’incendis, les feines de manteniment de les franges de protecció de les urbanitzacions es durà a terme cada dos anys, i no cada tres anys com fins ara.

La Regidoria de Medi Ambient, tal i com indica la Generalitat, coordina la realització periòdica d’aquestes actuacions, després que ja s’ha completat l’execució de totes les franges de les urbanitzacions del municipi. La Llei de Prevenció d’Incendis 5/2003 i el Decret 64/95 de la Generalitat estableixen que totes les feines de prevenció d’incendis les hauran d’assumir els propietaris de les mateixes, mentre que l’Ajuntament respon com a responsable subsidiari. Per aquest motiu, i per finançar l’execució de les franges de protecció, l’Ajuntament aplica una taxa als propietaris de les urbanitzacions des de l’any 2004.

Entre 2007 i 2009, s’han realitzat feines de manteniment a les franges de protecció del Balcó i els Aire-Sols A-B, C i D. En total, aquestes feines han tingut un cost de 44.660 euros.

D’altra banda, l’any 2008 s’han arranjat els camins d’emergència de les urbanitzacions de Can Font, Ca n’Avellaneda, El Balcó i Les Arenes. Les feines s’han dut a terme a través d’una subvenció de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona i han tingut un cost de 47.000 euros. A més, entre octubre de 2007 i maig de 2008 es van destinar 15.321 euros a netejar les zones verdes del Racó, cost assumit al 100% per l'Ajuntament atès que són zones de titularitat pública, i que per tant, no han estat repercutides a la taxa.

Requeriments a propietaris de parcel·les per prevenir incendis i fer complir els deures de seguretat, salubritat i tancament

Des del mes de juny de 2007, l’Ajuntament ha iniciat 162 procediments de requeriments a propietaris de les urbanitzacions per l’aplicació de mesures de prevenció d’incendis. Aquest procediment s’inicia quan es constata que la massa arbòria no està aclarida, que hi ha arbres les capçades dels quals traspassen els límits de les parcel·les, o altres situacions de risc per a persones, béns, ja siguin arbres morts, malalts, torçats, o que estan pròxims al cablejat d’empreses o serveis, entre d’altres.

Durant el mateix període, s’han obert a les urbanitzacions 37 procediments per tancament i/o compliment de les condicions de seguretat i salubritat. A més, s’ha portat a terme el seguiment de 75 expedients relatius a prevenció d’incendis i al compliment de les condicions de seguretat, salubritat i tancament que estaven en procés d’execució.

Suport a les associacions de veïns

La demanda de nous serveis a les urbanitzacions va propiciar, cap als anys 70 i 80, l’aparició de diverses associacions de veïns o propietaris que han reclamat millores pel que fa a l’estat dels seus respectius nuclis de residència. Alhora han actuat com a dinamitzadores de diverses propostes lúdiques. El suport a la xarxa social existent a les urbanitzacions s’ha materialitzat en diverses subvencions municipals adreçades a les associacions de veïns. Els anys 2008 i 2009, l’Ajuntament ha destinat concretament 22.915 euros als ajuts per aquest concepte.

Els nous accessos a les urbanitzacions de l’Aire-Sol D i Can Font es començaran a executar a la tardor

La Regidoria de Via Pública iniciarà aquest 2009 els treballs de remodelació dels accessos rodats a les urbanitzacions de l’Aire-Sol D i Can Font. D’una banda, a la tardor està previst que s’executi la remodelació de l’accés a l’Aire-Sol D, situat a la carretera de Sant Llorenç (B-124). La intervenció consistirà bàsicament a rebaixar el pendent pronunciat del carril de sortida a la carretera, fet que evitarà que els vehicles freguin la seva part davantera amb el paviment. El projecte de remodelació, actualment pendent de licitació, està valorat en 120.000 euros, que es finançaran a parts iguals entre l’Ajuntament i una subvenció procedent del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

D’altra banda, a finals d’aquest 2009 també s’iniciaran els tràmits per adjudicar les obres d’adequació de l’accés a la urbanització de Can Font, situat a la carretera de Terrassa (C-1415). La intervenció, en aquest cas, té per objectiu millorar la seguretat dels vehicles que entren i surten de la urbanització. En aquest sentit, s’eliminarà l’actual illeta en desús que hi ha a la cruïlla d’entrada a la urbanització. Aquest fet permetrà guanyar espai per generar un tercer carril central a la carretera, que complirà una doble funció: pels vehicles que procedeixin de Castellar, aquest carril permetrà fer el gir a l’esquerra per accedir a l’avinguda de Can Font, mentre que pels vehicles que surtin de la urbanització en direcció a Terrassa es tractarà d’un carril d’incorporació a la carretera. Pel costat de l’avinguda de Can Font, es crearan dues illetes que delimitaran les entrades i sortides de la urbanització. El projecte, que inclou la millora de la senyalització horitzonal i vertical i l’enjardinament de la zona, té un pressupost de 160.000 euros.

Altres projectes

L’Ajuntament s’ha fixat com a projecte de futur donar una solució global a les instal·lacions esportives que estan situades a les urbanitzacions. Pel que fa a la zona esportiva de l’Aire-Sol D, s’està estudiant la possibilitat d’incloure la gestió i remodelació d’aquest equipament en el mateixa concessió que es faci pel Complex Esportiu de Puigverd i que ha de sortir a concurs properament. La instal·lació de l’Aire-Sol D disposa de diverses pistes de tennis en mal estat i d’una piscina descoberta.

D’altra banda, també s’han iniciat converses amb l’entitat del Casino del Racó, que gestiona l’equipament esportiu de Sant Feliu que du el mateix nom, per analitzar com es pot vincular aquesta concessió amb la que sorgeixi al Complex esportiu de Puigverd.

Precisament, aquest estiu s’iniciarà la construcció d’una estació transformadora al mateix Casino del Racó, amb una inversió prevista de 26.000 euros. L’equipament, que data de l’any 1948, va ser objecte durant el passat mandat d’una profunda remodelació. Disposa de piscina descoberta i pista poliesportiva i d’un edifici amb vestidors i diferents espais polivalents.

Una mitjana de 41.066 persones utilitzen anualment les línies d’autobús C4 i C6, que donen servei a les urbanitzacions

Les línies d’autobusos C4 i C6, que donen servei a les urbanitzacions del municipi, tenen una mitjana anual de 41.066 usuaris. Així, la línia C4, que uneix el nucli urbà amb El Balcó i Sant Feliu del Racó, té una mitjana de 27.757 usuaris anuals, mentre que la línia C6, que uneix Can Font el nucli urbà i el Pla de la Bruguera, l’utilitzen anualment una mitjana de 13.309 persones.

L’any 2008, a més, amb l’objectiu de donar un millor servei a la ciutadania, la línia C6 va ser objecte de diverses millores. D’una banda, es va incorporar un vehicle nou a la línia, totalment adaptat, i, de l’altra, el servei va simplificar el  recorregut i va augmentar la seva freqüència de pas per algunes parades. Així, els autobusos circulen els dies feiners de 7 a 20 hores, arribant cada hora a Can Font i Ca n’Avellaneda, al tanatori i al cementiri municipal.

D’altra banda, l’agost de 2008 es va implantar una línia d’autobús experimental per donar servei a Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions. La iniciativa mesclava els itineraris de les línies C4 i C6, de manera que els vehicles seguien al nucli urbà el mateix itinerari que la línia C4 i alternava a les urbanitzacions els itineraris de les línies C4 i C6. El seu elevat cost (10.865,90 euros) i la poca afluència d’usuaris que va tenir (1.322) fan que l’equip de govern estigui valorant la idoneïtat de mantenir aquesta línia els propers anys.

En total, el cost assumit per l’Ajuntament entre els anys 2007 i 2009 per les línies d’autobús C4, C6 i la que es va habilitar el mes d’agost de 2008 és de 578.170 euros.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40