Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Consell Sociosanitari

Consell Sociosanitari

El Consell Sociosanitari és l’òrgan sectorial de participació, consulta i assessorament en temes de caràcter  sanitari i social, què es dota l’Ajuntament de Castellar del Vallès, d’acord amb allò que disposen l’article 61 i següents del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Els principals objectius són:

  • Mantenir el corrent d’informació i de col·laboració entre l’administració municipal i els/les diferents agents de Castellar del Vallès en matèria sociosanitària.
  • Reunir informació, realitzar estudis, debatre i difondre informes sobre la qualitat de vida, la salut i el benestar de la ciutadania de Castellar del Vallès.
  • Elaborar propostes, impulsar i dinamitzar serveis i activitats destinades a millorar la qualitat de vida en les matèries competents dels ciutadans/es del municipi.
  • Conèixer les inquietuds i necessitats en matèria sociosanitària dels diferents agents de la societat castellarenca.
  • Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els acords, informes, propostes d’estudi que s’elaborin en aquesta matèria.
  • Reforçar el teixit associatiu de l’àmbit mitjançant una política de suport a les entitats, i aconseguir una participació ciutadana més gran en matèria de polítiques de salut i serveis socials.

Contacte: ajuntament@castellarvalles.cat

 

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40