Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Aprendre

Com omplir el formulari

 • Títol: Nom identificatiu del programa, projecte, activitat o tècnica.
 • Autor: Nom de la persona que l'ha dissenyat.
 • Organisme: Entitat que ha planificat, realitzat i/o evaluat.
 • Persona de referència: Adreça electrònica de la persona responsable del programa o projecte. Si aquest hagués estat extret d'una referència bibliogràfica, cal recollir-la.
 • Contacte: Nom i adreça electrònica de l'educador/a social que va crear l'activitat o la persona en cap del projecte o programa.
 • Destinataris: Llistat de destinataris que s'utilitzen en l'aplicació del programa, projecte o activitat. Conté també el nombre determinat de subjectes per dur a terme el projecte, programa o activitat.
 • Àmbit educatiu: Es diferencien dos àmbits educatius: Formal/escolar - No formal/extra escolar
 • Durada: El temps que es requereix per a una correcta aplicació del programa o activitat. Es delimita la durada de les accions quan es creu oportú.
 • Temàtiques treballades: Assenyalar si són: 1. Accions de prevenció o promocionals: Aquelles que pretenen anticipar-se a situacions de conflicte i que fomenten diferents factors de protecció per disminuir les variables de risc perquè no es donin situacions de violència o conflicte. 2. Accions d'atenció: Aquelles accions més encaminades a abordar la violència quan ja s'ha produït i que requereixen per tant la intervenció per atendre-la; comprenen des de programes fins a accions concretes.
 • Objectius: Llistat dels objectius que pretén aconseguir un programa, projecte, activitat o tècnica. Sempre que sigui possible s'haurien de recollir els objectius generals i els específics, i diferenciar els objectius educatius (els que han d'assolir els destinataris) i els objectius d'equip (els que han d'aconseguir els educadors).
 • Descripció: Breu explicació del contingut i explicació de la realització del programa, projecte, activitat o tècnica.
 • Avaluació: Sistema previst. Explicació del tipus d'avaluació que s'ha fet del programa o que es pot fer (inicial, contínua, final...) per saber els resultats de l'aplicació del programa, projecte o tècnica; si ha aconseguit els objectius perseguits.
 • Metodologia: Llistat d'estratègies metodològiques que s'utilitzen en l'aplicació del programa, projecte o tècnica.
 • Desenvolupament: Informació desglossada necessària perquè qualsevol educador/a pugui desenvolupar el programa, projecte, activitat o tècnica.
 • Valoracions i resultats: Recull de valoracions que fa l'equip educatiu encarregat de l'aplicació de l'activitat sobre aquesta, i/o sobre qualsevol de les seves fases (planificació, realització, avaluació). També els resultats obtinguts en aplicar el programa si en recullen.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40