Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Urbanisme

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

S'obre una convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'habitatges de tipologia residencial per a l'any 2020. (Resolució TES/1564/2020, de 29 de juny. Ref. BDNS 511794).

 • Dotació pressupostària: 8.400.000,00 euros, dels quals s'assigna un 54% per a la demarcació de Barcelona.
 • Termini presentació sol·licituds: a partir del 7/7/20 fins al 18/09/20. S'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, http://tramits.gencat.cat
 • Les obres objecte de les sol·licituds d'ajuts no poden haver finalitzat abans de l'1 de gener de 2020
 •  S'exclouen d'aquesta convocatòria les actuacions de rehabilitació d'edificis de tipologia residencial de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona

Bases de la convocatòria: Consulteu-les clicant aquí.

Són actuacions subvencionables:

Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat

Actuacions en els edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi les que es facin a l'interior dels habitatges sempre que estiguin vinculades a la realització d'una actuació global a l'edifici, que s'adrecin a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat. 

Millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat dels habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

 1. Actuacions subvencionables de conservació
 2. Actuacions subvencionables per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

Beneficiaris: 

a) Les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d'edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. 

b) Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis; les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives. 

Requisits dels edificis:

 • Tipologia residencial col·lectiva i edificis d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. 
 • Antiguitat segons el tipus d'actuació
 • Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge. 
 • Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d'habitatges unifamiliars han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment i en el moment de sol·licitar la subvenció

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE), que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE), segons model normalitzat per l'AHC, amb data de la inspecció tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE), d'acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació.

Termini d'execució i pròrroga:

 • inici obres: en 8 mesos
 • prórroga: màxim 4 mesos

Pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d'execució material

Quantia màxima de la subvenció s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici i no pot superar els 14.000€/habitatge que només s'incrementarà per al cas dels edificis de tipologia residencial col·lectiva, segons l'actuació.

Incompatibilitat: són compatibles amb les subvencions d'altres administracions públiques, excepte amb les següents:

 • Programes regulats pel Reial decret 106/2018 Pla Estatal de Vivienda
 • Programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. 
 • Programes per a les actuacions de rehabilitació d'edificis de tipologia residencial de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona, del Consoci de l'Habitatge de Barcelona i el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 • Els ajuts en forma de préstecs sol·licitats a l'empara de la Resolució TES/127/2020, de 22 de gener 

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40