Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Vídeos de presentacío de les escoles bressol municipals

Preinscripció a les Escoles Bressol Municipals de Castellar del Vallès (curs 2020-2021)

Del 13 de maig al 22 de maig de 2020

A partir del dimecres dia 13 de maig i fins al divendres 22 del mateix mes es podrà fer la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer cicle d'educació infantil, que comprèn infants entre els 0 i els 3 anys d'edat.

Atès que no s'ha establert zonificació individual per centre i el municipi és zona única per a l'escolarització en l'etapa 0-3 anys, les famílies podran escollir l'escola bressol municipal independentment del seu domicili familiar.

Escola Bressol Municipal El Coral:

Acull famílies amb infants nascuts els anys 2018 o 2019. Número de codi: 08068859.

Oferta de places del curs 2020-2021:

 • Nascuts el 2019: 13 vacants
 • Nascuts el 2018: 28 vacants

Adreça: c. Torras, 4. Telèfon: 93 714 37 15.

Escola Bressol Municipal Colobrers:

Acull famílies amb infants nascuts l'any 2018, 2019 o 2020. Per poder formalitzar la preinscripció a l'Escola Bressol Municipal Colobrers cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes quan s'hi incorpori.Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Número de codi: 08071822.

Oferta de places del curs 2020-2021:

 • Nascuts el 2020: 8 vacants
 • Nascuts el 2019: 18 vacants
 • Nascuts el 2018: 22 vacants

Adreça: c. Prat de la Riba, 23. Telèfon: 93 714 22 19.

1. Calendari del procés de preinscripció i matriculació:

Publicació de l’oferta de places escolars

11 de maig de 2020

Presentació de sol·licituds per correu electrònic

del 13 al 22 de maig de 2020

Presentació de sol·licituds amb cita prèvia

del 13 al 22 de maig de 2020

Llistat de sol.licituds amb puntuació provisional

2 de juny de 2020

Presentació de reclamacions

del 3 al 9 de juny

Sorteig del número de desempat

12 de juny de 2020

Llista ordenada definitiva

16 de juny de 2020

Període de matrícula dels alumnes preinscrits amb plaça assignada

Del 17 al 23 de juny de 2020

*Avís: les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de la pandèmia.

2. Preinscripció telemàtica:

El el context social actual, a causa de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, i per aquest motiu el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, seguint les instruccions de les autoritats sanitàries, ha realitzat una sèrie de canvis procedimentals al procés de preinscripció i matrícula de les Escoles Bressol Municipals.

Aquest any, i com a prevenció, es promou la preinscripció telemàtica. El tràmit s'haurà de fer telemàticament omplint el formulari de preinscripció a aquests enllaços del Kindertic a partir del dia 13 de maig i fins al 22 de maig:

S'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telelemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu del centre demanat en primera opció. En cas de dubte, us emplacem a que us poseu en contacte telefònicament amb les Escoles Bressol Municipal per tal d'orientar-vos en la sol·licitud tememàtica.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament de la preinscripció telemàtica, amb el formulari emplenat i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

3. Preinscripció presencial: només es realitzarà en casos excepcionals

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, podran fer la sol·licitud de forma presencial del dimecres 13 de maig al divendres 22 de maig ambdós inclosos. Caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon, de 9 a 13 i de 15 a 17 hores, o a través del correu electrònic.

Escola Bressol Municipal El Coral:

Escola Bressol Municipal Colobrers:

4. Preinscripció presencial amb seguretat:

 • Al centre hi ha d'anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una persona).
 • S'ha de portar la documentació per poder-la escanejar o fotografiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si s'emplena la sol·licitud en paper, caldrà portar bolígraf.
 • Recomanació de portar mascareta i guants.
 • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona per portar la sol·licitud i la documentació.

Només podeu presentar un formulari per alumne o alumna per a les escoles bressol municipals de Castellar, on podeu indicar, per ordre de preferència, peticions d'adminissó en els dos centres. Tingueu en compte que si presenteu més d'un formulari perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre.

5. Criteris de prioritat, ordenació de les sol·licituds i procés d'assignació de places:

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars dels centres s'apliquen els criteris de prioritat: primer els generals i després els complementaris. Aquests criteris i el barem de punts que tenen associat permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. Un cop assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superiors, les sol·licituds que tinguin la puntuació que cal desempatar es resoldran a través d’un sorteig de places introduint en una urna els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i s’extrauran tants noms com places vacants restin. Una vegada finalitzat el termini de preinscripció, s'informarà les famílies del procediment del sorteig.

a) Criteris generals i Documentació a adjuntar

Puntuació

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud.

                                Documentació a aportar:

El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.

 

40 punts

Quan el domicili habitual és el municipi de Castellar del Vallès.

                                 Documentació a aportar:

-Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

-Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

30 punts

Quan a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins el municipi de Castellar del Vallès.

                                    Documentació a aportar:

-Contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037)

 

 

20 punts

Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor/a o guardador/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

                                  Documentació a aportar:

-Acreditació de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania

 

10 punts

Discapacitat ( igual o superior al 33%)  de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germà/na.               

                                 Documentació a aportar:

-Certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

-Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

10 punts

b) Criteri complementari:

 

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

                                   Documentació a aportar:

-Títol de família nombrosa o monoparental vigent.

15 punts

 

Documentació identificativa:

El formulari de sol·licitud que s'envia per correu electrònic ha d'anar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent (escanejada o fotografiada per les dues cares):

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona aporta. El director/a la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

6. Portes obertes virtuals

A causa del tancament de centres per la COVID-19, no s'ha pogut dur a terme la jornada de portes obertes. Per aquest motiu trobareu informació sobre les característiques dels centres, el seu projecte educatiu i l'oferta de places a les següents adreces i xarxes socials:

Escola Bressol Municipal El Coral:

Escola Bressol Municipal Colobrers:

Pàgina web del municipi: www.castellarvalles.cat

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat

7. Llars d'infants privades:

També us volem informar que el municipi disposa de sis llars d'infants privades autoritzades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En podeu trobar informació al web municipal:

Notícies

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Altres edicions

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40