Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de recepció i/o cancel·lació de notificacions electròniques

Àmbit | Internet i tecnologies

La Notificació Electrònica és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent, segons l’article 28 de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Aquest article regula les condicions, requisits i els efectes jurídics de la notificació per mitjans electrònics que són els següents:

  1. Es requereix que l’interessat hagi assenyalat aquest mitjà com a preferent o hagi consentit la seva utilització, sens perjudici dels supòsits en què reglamentàriament les administracions Públiques hagin establert l’obligatorietat de comunicar-se amb elles utilitzant únicament mitjans electrònics.
  2. El sistema de notificació ha de permetre acreditar la data i l’hora en què es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de notificació i la data i hora d’accés al seu contingut.
  3. La notificació s’entén practicada a tots els efectes legals en el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut.

Les notificacions electròniques es realitzen a través d'e-NOTUM, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.

Qui ho pot sol·licitar | La recepció de notificacions electròniques va dirigida a ciutadans i empreses, els quals poden exercir el seu dret d’escollir com comunicar-se amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès mitjançant via electrònica o suport paper.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
A tenir en compte |

Per poder accedir a l’espai virtual personalitzat de notificacions cal identificar-se amb un certificat digital emès per l’Agència Catalana de Certificació CATCert . Aquest es pot obtenir a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Castellar del Vallès o a través de la web http://catcert.net Com funciona la notificació electrònica: 1. Es diposita la notificació en l’espai virtual personalitzat. 2. A partir d’aquest moment comença el còmput dels deu dies establerts. 3. Durant aquests deu dies, si l’interessat accedeix a l’espai virtual personalitzat pot acceptar i per tant, accedir al contingut de la notificació, moment en el qual es considera practicada. 4. També es pot rebutjar expressament la notificació, amb els efectes previstos per al rebuig de la notificació. 5. Si en aquests deu dies l’interessat no accedeix a l’espai virtual personalitzat, s’entén que rebutja la notificació amb els efectes previstos en l’article 59.4 de la Llei 30/1992.

Cost |

Gratuït

Informació legal | Art. 28 de la Llei 11/2007 de 22 de juny d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. Llei 26/2010 del 3 d'agost de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. Llei 34/2010 de 5 d'agost Contractes del Sector Públic. Decret 324/2001 Relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40